Facebook játékszabályzat | 1x2.hu

Részvételi- és játékszabályzat az Topp-Mix Hungary Kft. poszt alapú Facebook nyereményjátékaihoz

 1. Általános rendelkezések

1.1. A Játék Szervezője, lebonyolítója:

Jelen szabályzat az Topp-Mix Hungary Kft. (7851 Drávaszabolcs Dráva utca 11., Cg.: 02-09-085078; a továbbiakban: „Szervező”) által üzemeltetett Szakértő sportfogadás Facebook oldalon (a továbbiakban:„Weboldal”) található, poszt alapú nyereményjáték (a továbbiakban:„Játék”) használatának feltételeit tartalmazza. A Játékban való részvétel a Játék hivatalos játékszabályzatának (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) automatikus elfogadását is jelenti. (A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: „Játékos(ok)”.)

1.2. A Játékban való részvétel feltételei:

Játékos csak az a magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy lehet, aki 18. életévét betöltötte, cselekvőképes, a jelen szabályzat szerinti Játékot, a játékleírásnak megfelelően hibátlanul megoldotta, továbbá elfogadta a jelen játékszabályzatot (együttes feltételek). A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos. A Játékosok adatait a Szervező a Játékszabályzat „Adatvédelmi szabályok” című fejezetében leírt adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.

 1. A Játék menete

2.1. A Játék lényege:

A Játékosoknak a nyereményjátékban való részvételhez eleget kell tenniük az szakértő sportfogadás Facebook oldalon megjelölt feladatnak.

A nyereménysorsoláson az a játékos vehet részt, aki teljesítette az adott feladatot.

2.2. A Játék időtartama és nyereménye:

A Weboldalon megjelenített, játékra felhívó poszt tartalma alapján értendő.

2.3. Sorsolás:

A sorsolás számítógép segítségével, a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően.

Az a kisorsolt Játékos tekinthető nyertesnek, aki:

 • teljesíti a Játékban való részvétel feltételeit

Amennyiben a Játékos a feltételeknek nem felel meg, úgy ez rá nézve a nyereményt illetően jogvesztő.

Amennyiben egy nyertesként kisorsolt Játékos nem tudja igazolni a Játékban való részvételi feltételeket, a Szervező újabb sorsolást tart a Játékban részt vett Játékosok között.

 1. Nyertes értesítése

A Szervező a Weboldalon értesíti a nyertes(eke)t.

A nyertes Játékos hozzájárulását adja, hogy a nevét a Szervező közzétegye a Weboldalon.

4.A nyeremények átvétele

A nyeremény(ek) közvetlenül, Facebook üzenetben kerül(nek) átadásra. A Nyertes(ek) tudomásul veszik, hogy a mindenkori Általános Szerződési Feltételek betartásával használhatják csak a nyereményt.

A Szervező nem vállal felelősséget a hibásan megadott adatokért vagy a kommunikációt egyéb, rajta kívül álló okból ellehetetlenítő eseményért.

 1. A Játék technikai és egyéb feltételei
 1. 1. A Játék technikai feltételei:

A Játékosok saját felelőssége, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy illetéktelenek ne vegyék igénybe a Játékot nevükben, más facebook profiljának a felhasználásával, illetve az általuk használt e-mail címek segítségével. A Szervezőt erre vonatkozóan felelősség nem terheli, a Játékra való regisztrációval kapcsolatban tájékoztatást nem ad.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék használata során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, az ügyfélnél felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért, hibákért a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervező nem felel a Weboldal ill. a Játék üzemzavarából adódó késedelemért, illetve azért, ha az oldal nem érhető el.

5.2. Mi történik, ha nem működik a Weboldal?

A Játék során fellépő technikai problémákért vagy adatbeviteli hibák miatt és egyéb a Szervezőn kívül álló okok miatt a Szervező nem felelős, és kizár mindennemű kártérítési igényt a Játékban való részvétel során. Ha technikai probléma merül fel, azt a Weboldalon lehet jelezni.

5.3. Felelősség és annak kizárása:

A Játékosi jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősségét és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja. A Szervező nem felel a Weboldal, illetve a Játék üzemzavarából adódó késedelemért, illetve azért, ha a Weboldal nem érhető el. Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn kívülálló okból a szolgáltatás nem használható. A Játék semmilyen módon sem szponzorált, hozzájárult vagy adminisztrált a Facebook-tól vagy a Facebook által, és nem is áll azzal semmilyen kapcsolatban.

5.4. Egyéb tudnivalók:

5.4.1. A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható. A Weboldal (márka)neve

és a kapcsolódó márkanevek mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élveznek. A védjegyoltalom jogosultja (illetve a védjegyjogosult által Magyarországon feljogosított használó) a Szervező. A védjegy nem használható fel semmilyen módon és jogcímen a Szervező előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a védjegyoltalmi, a polgári, illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

5.4.2. A Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül a Szervező által, a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés – a Szervező szándéka ellenére is – nem lehetséges. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa.

5.4.3. A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Játék elérhetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

5.4.4. Jelen játékszabályzat a Topp-Mix Hungary Kft. weboldaláról érhető el (https://1×2.hu) „Részvételi- és játékszabályzat poszt alapú Facebook nyereményjátékokhoz” alatt. A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tartalma, teljesítménye-, üzenet és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan Szervezőn és Megbízottján kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

5.4.5. Szervező a Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartja. Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a Weboldalon, a Megbízottól kérhető tájékoztatás.

5.4.6. A nyeremény(ek) készpénzre nem válthatók. A nyeremény átvételével kapcsolatban esetlegesen felmerülő költségek kizárólag a Játékost terhelik, ezek megtérítése a Szervezőtől nem követelhető. A nyeremény utáni adók és járulékok befizetése a mindenkor hatályos SzJa tv. alapján történik.

5.4.7. A Játékban való részvételből ki vannak zárva Top-Mix Hungary Kft. valamint a Játék szervezésében közreműködő egyéb cégeknek a játék szervezésében közvetlenül résztvevő dolgozói és ezen személyeknek a Ptk. 8:1. §

(1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

5.4.8. A Játékkal ill. a Játékosokkal felmerülő esetleges jogvitát a Szervező elsődlegesen békés úton kívánja rendezni. A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, úgy arra az esetre kikötik – hatáskörtől függően – a pécsi székhelyű bíróságok kizárólagos illetékességét.

 1. Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat

A Weboldal adatvédelmi nyilatkozata (a továbbiakban: „Adatvédelmi Nyilatkozat”)

6.1. Általános bevezetés:

A Weboldalt a Szervező kezeli. A Szervező elkötelezte magát a Játékosok személyes adatainak védelme mellett. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat ismerteti a Szervező által a Weboldalon összegyűjtött információk típusát és azt, hogy a Szervező milyen módon használja és védi ezeket az adatokat. Az Adatvédelmi Nyilatkozatból a Játékos azt is megtudhatja, mit kell tennie, ha nem szeretné, hogy a Weboldal felkeresésekor személyes adatai mentésre kerüljenek, illetve ha módosítani kívánja a már rendelkezésre bocsátott adatokat.

A Weboldalon más speciális adatvédelmi rendelkezéseket is találhat, melyek jelen Adatvédelmi

Nyilatkozattól eltérő rendelkezéseket is tartalmazhatnak.

6.2. Milyen adatokat gyűjt a Szervező, és milyen módon használja fel ezeket?

„Személyes adatok” alatt a Szervező azt a természetes személynek minősülő Játékosoktól begyűjtött információt érti, melynek alapján a Játékos személye azonosítható. Ilyen információ például a Játékos neve, e-mail címe, Facebook azonosítója (ID) . Ezeket az adatokat a Játékos a Weboldal felkeresésével / a Játékra való regisztrációjával automatikusan és saját elhatározásából bocsátja a Szervező ill. a Megbízottja rendelkezésére.

A Szervező és Megbízottja biztosítja a Játékosokat arról, hogy a Weboldal felkeresése során nem gyűjt be személyes adatokat a Játékosokra vonatkozóan, hacsak a Játékos ezeket az adatokat nem adja meg önként.

A személyes adatok kezelésének célja:

(I.) A Játékosok kérdéseinek megválaszolása

Ha a Játékos bizonyos, a Szervezőnek címzett kérdéseivel együtt (pl. a Szervező cégére, annak termékeire, szolgáltatásaira vagy ezek minőségére és elérhetőségére vonatkozóan) küld személyes információt, ezeket az adatokat a Szervező a Játékos kérdésének megválaszolására használja fel.

Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy a Szervező a Játékos személyes adatait megossza bizonyos harmadik fél adatfeldolgozóival (ld. jelen dokumentum a 6.3. pontja). (II.) Promóciós részvétel

A promócióra való jelentkezéskor megadott személyes adatokat a Szervező felhasználhatja

a promóció lebonyolításának céljaira az adott promóció ismertetett szabályainak

megfelelően. A promóció lebonyolításával a Szervező harmadik feleket is megbízhat, és így

előfordulhat, hogy ezek számára hozzáférhetővé válnak a Játékos által rendelkezésre

bocsátott adatok (ld. jelen dokumentum a 6.3. pontja).

(III) Jövőbeni direkt marketing és piackutatás

Előfordulhat, hogy a Szervező időnként tájékoztatást és/vagy ajánlatokat küld a Játékosoknak azokról

a termékekr ől és/vagy szolgáltatásokról, amelyek a Szervező véleménye szerint számot tarthatnak a Játékos érdeklődésére, vagy megkeresi a Játékosokat kutatási célból.

Ön, mint Játékos az adatai közlésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szervező szolgáltatásnyújtás, folyamatos kapcsolattartás, piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából kezelje, az Öntől származó információkkal együttesen dolgozza fel. A hozzájárulás kiterjed az Ön által egyéb célú kapcsolatfelvétellel egyidejűleg közölt adatokra – kivéve, ha az adatfelvételkor eltérően nyilatkozik – és az aktualizált adatokra.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy – a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével –

az adatokat zárolja, az adatkezelést megszüntesse és az adatokat törölje.

6.3. Kinek adhat át a Szervező személyes adatokat?

Esetenként harmadik felek is bevonhatók a Weboldalon összegyűjtött információk – köztük a Játékosok személyes adatainak – feldolgozásába. Például a Weboldal kezelője vagy fenntartója egy erre szakosodott IT-Szervezőiroda lehet, a promóciók lebonyolítását pedig

egy reklámügynökségre bízhatja a Szervező vagy esetleg a Játékos kérésére a Szervező márkakereskedelmi hálózatának valamely tagja megkeresheti a Játékost.

Ezeket a harmadik feleket szerződés kötelezi arra, hogy a Játékosok személyes adatait kizárólag a

Szervező által meghatározott módon használják fel. A Szervező, valamint a márkapartnerek a vonatkozó jogszabályok alapján adatfeldolgozót vehetnek igénybe. Valamennyi harmadik fél kizárólag a fent említett célokra használhatja fel a neki átadott személyes adatokat. A személyes adatok mindennemű egyéb felhasználása tilos. Végezetül figyelmeztetjük a Játékosokat, hogy személyes adatai kiadhatók, amennyiben ezt a törvény, házkutatási parancs, bírósági idézés, bírósági végzés vagy hasonló rendelkezés megköveteli.

A Játékosok számítógépére vonatkozó információk, pl. az IP-cím, az internetböngésző és operációsrendszer típusa begyűjthetők.

6.5. Hogyan védi a Szervező a személyes adatok biztonságát?

A Szervező biztosítja a megfelelő technikai és szervezeti hátteret a Játékosok személyes adatainak elveszítés és bármilyen fajta jogosulatlan felhasználás elleni védelme érdekében.

6.6. Módosítható ez az Adatvédelmi Nyilatkozat?

A Szervező fenntartja a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat jövőbeni módosításának jogát, ezért javasoljuk, hogy a Játékosok rendszeres időközönként újra látogassanak el a Weboldalra.

6.7. Kihez fordulhat a Játékos kérdéseivel és kéréseivel?

Ha a Játékosnak bármilyen kérésük, kérdésük vagy panaszuk lenne a Weboldallal ill. a személyes adataik felhasználásával kapcsolatban, a Szervezőhöz fordulhatnak az alábbi címen: Topp-Mix Hungary Kft. (7851 Drávaszabolcs Dráva utca 11.) illetve üzenetet írhatnak az Szakértő sportfogadás Facebook oldalára vagy a [email protected] email címre. A Játékosok a személyes adataik felhasználásával összefüggő panaszuk közlése esetén szíveskedjenek – pl. kapcsolattartás céljából – nevüket, címüket és e-mail címüket is megadni, ellenkező esetben a Szervezőnek nem áll módjában intézkedni.

6.8. Egyéb rendelkezések:

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatra és a személyes adatok felhasználására Magyarország jogrendje vonatkozik.

Drávaszabolcs, 2020. augusztus 14.

Jó játékot kíván a Topp-Mix Hungary Kft.!

AKTUÁLIS PRÉMIUM CSOPORT AJÁNLATUNK

Prémium csoportok

Előfizetés

Megéri velünk hosszútávon tervezned! A forradalmian új tippszűrési rendszerünknek köszönhetően tőlünk valóban a lehető legprecízebb sportesemény előrejelzéseket kapod! Ráadásul minél tovább veszed igénybe a Prémium szolgáltatásunkat annál nagyobb kedvezményben részesülsz! Egy 135 napos rendelés esetén akár egy komplett bankroll maradhat a zsebedben! Sportfogadási tippek szakértőktől! Legyél hatékony és spórolj velünk!


Kettő Prémium csoport vásárlása esetén, 15% kedvezményt biztosítunk!

Három vagy több Prémium csoport vásárlása esetén, 25% kedvezményt biztosítunk!

PÉNZMÁGNES EXTRA
PRÉMIUM CSOMAG
24.990 Ft-tól
 • 45 - 90 - 135 napos tagság!
 • Hatalmas potenciál!
 • Naponta 5-10 tipp!
 • Kizárólag Asztalitenisz tippek!
 • Garantáltan játszható papíron!
ACE
PRÉMIUM CSOMAG
24.990 Ft-tól
 • A megfelelő alap, amire építhetsz!
 • Naponta 3-6 tenisz tipp!
 • Szilárd megbízható Prémium tippek!
 • Egyedi tippszűrési rendszer!
 • Merőben új sportfogadási stratégia!
TIME-OUT
PRÉMIUM CSOMAG
24.990 Ft-tól
 • 45 - 90 - 135 napos tagság!
 • Szelvény ötlet!
 • Naponta 2-4 tipp!
 • Foci és asztalitenisz!
 • Garantáltan játszható papíron!
PÉNZMÁGNES
PRÉMIUM CSOMAG
24.990 Ft-tól
 • 45 - 90 - 135 napos tagság!
 • Hatalmas potenciál!
 • Naponta 5-10 tipp!
 • Kizárólag Asztalitenisz tippek!
 • Egyedi tippszűrési rendszer!
BLUE CHIP
PRÉMIUM CSOMAG
24.990 Ft-tól
 • 45 - 90 - 135 napos tagság!
 • Naponta 3-8 tipp!
 • Mérsékelt kockázat vállalás!
 • Nyereség orientáció!
 • Szilárd megbízható fogadási tippek!
BÁZIS
PRÉMIUM CSOMAG
24.990 Ft-tól
 • 45 - 90 - 135 napos tagság!
 • A megfelelő alap, amire építhetsz!
 • Naponta 6-8 tipp!
 • Szilárd megbízható fogadási tippek!
 • Egyedi tippszűrési rendszer!
BIG BOSS
PRÉMIUM CSOMAG
24.990 Ft-tól
 • Nagyfőnök tippek!
 • Naponta 5-10 tipp!
 • Rekord nyeremények a célkeresztben!
 • Nyereség orientáció!
 • 2.00 - 25.00 közötti oddsok!
INDEX
PRÉMIUM CSOMAG
24.990 Ft-tól
 • 45 - 90 - 135 napos tagság!
 • Hatékonysági biztosíték!
 • Naponta 6 komplett szelvény!
 • Páratlan, specifikus variáció!
 • Akár 6 nyertes szelvény naponta!
KAPCSOLATElérhetőségeink
Keress minket bizalommal!
WEBOLDALFontos információk
A weboldal nem foglalkozik online és tiltott szerencsejáték-szervezéssel és/vagy azokban való részvételre való felhívással sem. Azaz az oldalon nincs sportfogadás, kizárólag tippek adása történik.


Az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk.

IRODÁNKItt találsz minket
Topp-Mix Hungary Információ-technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság

Magyarország

7851 Drávaszabolcs Dráva utca 11.
NE MARADJ LEKövess minket
Ne maradj le a legfrissebb információkról, híreinkről és ingyenes sportfogadási tippjeinkről! Kövess minket közösségi oldalainkon!
KAPCSOLATElérhetőségeink
Keress minket bizalommal!
WEBOLDALFontos információk
A weboldal nem foglalkozik online és tiltott szerencsejáték-szervezéssel és/vagy azokban való részvételre való felhívással sem. Azaz az oldalon nincs sportfogadás, kizárólag tippek adása történik.


Az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk.

IRODÁNKHol találsz minket
https://1x2.hu/wp-content/uploads/2019/08/4e1524fb-img-footer-map-hu.png
NE MARADJ LEKövess minket
Ne maradj le a legfrissebb információkról, híreinkről és ingyenes sportfogadási tippjeinkről! Kövess minket közösségi oldalainkon!

Facebook játékszabályzat - 1x2.hu - Tippmix tippek

Szerencsejátékban kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt!

A túlzásba vitt szerencsejáték káros, szenvedélybetegség kialakulásához vezethet! Úgy érzed, hogy segítségre van szükséged? Tudj meg többet!

©Topp-Mix Hungary Kft.

Facebook játékszabályzat - 1x2.hu - Tippmix tippek

Szerencsejátékban kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt!

  A túlzásba vitt szerencsejáték káros, szenvedélybetegség kialakulásához vezethet! Úgy érzed, hogy segítségre van szükséged? Tudj meg többet!

©Topp-Mix Hungary Kft.

0
Kosár
1x2.hu