Általános Szerződési Feltételek

-Hatályos 2023.06.25.-től

I. Bevezető rendelkezések

1.Jelen ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett https://1×2.hu honlapon – továbbiakban: honlap – nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.
2.Jelen ÁSZF alapján megkötött egyedi szerződést a Szolgáltató nem iktatja, azt a felek kizárólag elektronikus formában kötik meg.
3.2.Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató elektronikus visszaigazoló levelével a felek közötti szerződés jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint írásban létrejött jogügyletnek minősül.
4.A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.
5.Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a https://1×2.hu honlap szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi szerződésre.

II. Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Topp-Mix Hungary Információ-technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság
Szolgáltató székhelye: Magyarország 7851 Drávaszabolcs Dráva u 11.
Szolgáltató e-mail címe: [email protected]
Szolgáltató cégjegyzékszáma: 02-09-085078
Nyilvántartásba vevő hatóság: Pécsi Törvényszék mint Cégbíróság

Szolgáltató adószáma: 27942626-2-02
Bankszámlaszáma: 11731087-21456255

(továbbiakban: Szolgáltató)

III. A szolgáltatás tárgya

1.Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés időtartama alatt sporteseményekkel kapcsolatos információkat, elemzéseket, várható sporteredményeket illetve sportstatisztikákat küld napi rendszerességgel az Előfizető által megadott email címre.

2.Előfizető tudomásul veszi, hogy a részére megküldött információk tájékoztató jellegűek, az információkat a saját belátása szerint és a saját felelősségére használja fel, a Szolgáltató nem felelős az adott információ alkalmazhatóságáért, megbízhatóságáért, pontosságáért és az esetleges elírásokért. A Szolgáltató nem garantálja, hogy az elektronikus levélben kiküldött adatok megfelelnek arra, hogy az Előfizető által keresett információt vagy kért tájékoztatást nyújtsák, illetve hogy azok felhasználásával megtett fogadások eredményesek lesznek.

3.A Szolgáltató nem vállal felelősséget az általa biztosított információk igénybevételével az Előfizetőt ért anyagi veszteségekért, elmaradt haszonért, avagy bármilyen kárért.

4.Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem folytat engedélyhez kötött szerencsejáték tevékenységet, továbbá nem áll kapcsolatban sportcsapatokkal, verseny szervezőkkel továbbá fogadó irodákkal, tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok betartása mellett folytatja.

5.A Szolgáltatást csak azok a 18. életévüket betöltött nagykorú személyek vehetik igénybe, akik a magyar jogszabályok szerint maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot. Előfizető kijelenti, hogy nagykorú, cselekvőképes személy.

6.Előfizető kijelenti, hogy nem tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője olyan csoportnak, szerveződésnek, gazdasági társaságnak vagy vállalkozásnak, amely a Szolgáltató tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytat. Előfizető kijelenti továbbá, hogy nem hozzátartozója vagy közeli hozzátartozója a fent felsorolt személyeknek. (E rendelkezés alapján közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.)

7.Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatótól kapott információkat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé, nem továbbítja, nem másolja, nem többszörözi és nem terjeszti, azt kizárólag magáncélra használja fel. Előfizető tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségének megsértése esetén 1.500.000-, Ft összegű kötbér fizetésére köteles, mely nem mentesíti őt ezen felül a Szolgáltatónak okozott vagyoni és nem vagyoni károk megfizetése alól. Előfizető tudomásul veszi, hogy szerződésszegésért való felelőssége fennáll akkor is, ha nem gondoskodik az információk bizalmas kezeléséről, illetve akkor is, ha az információk harmadik személy számára bármely okból kifolyólag hozzáférhetővé válnak. E körben Előfizető kimentésként nem hivatkozhat arra, hogy a jelszavával visszaéltek.

Előfizető tudomással bír arról, hogy a Szolgáltatónak különösen fontos gazdasági érdeke fűződik ahhoz, hogy jelen szolgáltatási szerződés során általa nyújtott információkat harmadik személyek ne ismerhessék meg, ezért teljes anyagi felelőssége tudatában Előfizető kijelenti, hogy a kötbér mértékét megfelelőnek és a szerződésszegő magatartások súlyával arányosnak tekinti.

IV. A szerződés hatályba lépése és annak időtartama

1.Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés a megrendelő űrlap kitöltéssel és az ÁSZF elfogadása valamint a weboldalon meghatározott előfizetői díj Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezését követően a Szolgáltató visszaigazoló elektronikus levelének megküldése napján lép hatályba. A Szolgáltatónak az előfizetői díj számlán történő jóváírását követő három nap áll rendelkezésre a szolgáltatás visszaigazolására. Ennek hiányában a szerződés nem lép hatályba, a Szolgáltató köteles 8 napon belül visszautalni az Előfizetői díjat. A visszaigazolás tartalmazza , hogy a szolgáltató az Előfizető kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és egyidejűleg nyilatkozott az Előfizető annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20.§ szerinti jogát.

2.Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató elektronikus visszaigazoló levelével a felek közötti szerződés jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint írásban létrejött jogügyletnek minősül.

3.A szerződés határozott időtartamra jön létre a honlapon található az Előfizető által választott Prémium csoport időtartamának megfelelően!

4.Amennyiben Előfizető jelen szerződés lejártát megelőzően a következő időszakra esedékes és a Szolgáltató által a honlapon feltüntetett előfizetői díjat a Szolgáltató bankszámlájára átutalja, úgy a Szolgáltató elektronikus visszaigazolása alapján felek jelen szerződése további 45/90/135 nappal meghosszabbodik a választott csomagnak megfelelően. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a díjjóváírást követő legkésőbb 3 napon belül nem küld visszaigazolás a hosszabbításról, úgy a szerződés a 45./90./135. nap lejártával megszűnik. Ez utóbbi esetén Szolgáltató gondoskodik az átutalt összeg Előfizető részére történő visszautalásáról.

5.Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a megrendelés során az általa választott Prémium csomagot menet közben külön költségtérítés ellenében azonos havidíjú Prémium csomagra válthat, melynek díja: (bruttó) 4.990Ft/13€.

V. Árak / fizetési lehetőségek

1.A szolgáltatások mindenkor érvényes árai a honlapon feltüntetésre kerülnek. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

2.Az Előfizetőnek nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.

3.Az Előfizető elfogadja, hogy a megrendeléseiről minden számláját kizárólag elektronikus úton kapja meg a Topp-Mix Hungary Kft.-től az általa megadott e-mail címre.

4.Előfizető a szolgáltatás díját köteles egy-összegben előre a Szolgáltató által közölt bankszámlára történő átutalás vagy befizetés útján teljesíteni.

5.A szolgáltatás díjának Előfizető által történő megfizetése jelen szerződés hatályba lépésének feltétele.

6.Szolgáltató a díj számlán történő jóváírását követő 10 napon belül az Előfizető által megadott elektronikus levelezési (email) címre küldi a szolgáltatás díjáról kiállított elektronikus számlát.

VI. Szerződésszegés, Jogi védelem

1.Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által email formájában megküldött elemzések és várható sporteredmények kizárólag a szolgáltató szellemi tevékenységéből erednek, ezért a Szolgáltató szellemi alkotásaként, szerzői jogi védelem alatt állnak.

2.Előfizető tudomással bír arról, hogy a Büntető Törvénykönyv 385.§ (1) bekezdése alapján, aki másnak a szerzői, vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait vagyoni hátrányt okozva megsérti bűncselekményt követ el. Úgyszintén bűncselekménynek minősül és büntetőjogi következményeket von maga után, ha valaki más szellemi alkotását sajátjaként tünteti fel, és ezzel a jogosultnak vagyoni hátrányt okoz. (Btk. 384.§).

3.Előfizető a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában nem jogosult a kapott információk részének vagy egészének továbbítására, másolására, módosítására, terjesztésére, többszörözésére, átdolgozására, internetes megosztására vagy bármilyen más módon történő felhasználására.

4.Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a fentieket megsérti, úgy a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal a szerződést megszüntetni. Felek megállapodnak, és Előfizető kötelezi magát arra, hogy ez utóbbi esetben a Szolgáltató részére 1.500.000 Ft-, azaz egymillió-ötszázezer forint kötbért megfizet. Szolgáltató az e jogcímen fennálló követelését az Előfizetővel szemben beszámítással is érvényesítheti, azaz jogosult a 30 napos előre teljesített szolgáltatás ellenértékét megtartani, míg a fennmaradó összeget Előfizetőtől követelni. A kötbér mértékét a Felek megfelelőnek és a szerződésszegés súlyával arányban állónak tartják. Előfizető kijelenti, hogy a kötbér összegét a Szolgáltató által folytatott gazdasági tevékenység rendszeressége és egyedisége okán nem tartja eltúlzott mértékűek avagy tisztességtelennek.

5.Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az VI./3. pontban leírt szerződésszegő magatartása utóbb – akár a szerződés megszűnését követően – válik ismertté a Szolgáltató előtt, úgy a Szolgáltató az általános elévülési időn belül érvényesítheti a szerződésszegésből eredő 1.500.000 Ft kötbér megfizetésére vonatkozó igényét valamint ezen felüli vagyoni és nem vagyoni kárait.

6.Előfizető tudomásul veszi, hogy a kötbér érvényesítése nem mentesíti a szerződés rendelkezéseinek megsértésével a Szolgáltatónak okozott és a kötbér mértékét meghaladó vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésére vonatkozó kötelezettsége alól.

VII. Jogfenntartás

1.Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az általános szerződési feltételekbe ütköző Előfizetői magatartás illetve bármilyen visszaélés, továbbá a Szolgáltató személyét bántó, illetve jó hírnevét sértő bármilyen magatartás esetén a szolgáltatás teljesítését felfüggessze, továbbá a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal elektronikus úton megszüntetni, és a szolgáltatás aktuális díjával megegyező mértékű kötbért követelni. Szolgáltató a kötbér jogcímén fennálló követelését Előfizetővel szemben beszámítással érvényesítheti, azaz jogosult a szolgáltatás ellenértékét e jogcímen megtartani. A kötbér mértékét a Felek megfelelőnek és a szerződésszegés súlyával arányban állónak tartják.

2.A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosítást Előfizető részére köteles elektronikus levélben előzetesen megküldeni.

VIII. Adatkezelési szabályok

1.Előfizető az Előfizetői nyilatkozat Szolgáltató részére történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt személyes adatokat a Szolgáltató a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, megőrizze. A Szolgáltató az Előfizető személyes adatait kívülálló harmadik személy számára nem adja át.

IX. A szerződés megszűnése

1.Jelen szolgáltatói szerződés minden további jognyilatkozat nélkül a hatályba lépését követően az általa választott Prémium csoport időtartamának elteltével megszűnik, kivéve a IV.4. pontban foglalt esetet.

2.Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

3.Szerződésszegő magatartásra hivatkozással bármelyik fél a szerződést a másik félhez intézett elektronikus levél útján azonnali hatállyal felmondhatja.

4.Amennyiben Előfizető jelen Általános Szerződési Feltétel bármely rendelkezését figyelmen kívül hagyja, szándékosan vagy gondatlanul megsérti, a Szolgáltatót tévedésbe ejti vagy megtéveszti, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal elektronikus úton megszüntetni, és a szolgáltatás aktuális díjával megegyező mértékű kötbért követelni. Szolgáltató a kötbér jogcímén fennálló követelését Előfizetővel szemben beszámítással érvényesítheti, azaz jogosult a szolgáltatás ellenértékét e jogcímen megtartani. A kötbér mértékét a Felek megfelelőnek és a szerződésszegés súlyával arányban állónak tartják.

5.Előfizető tudomásul veszi, hogy a kötbér érvényesítése nem mentesíti a szerződés rendelkezéseinek megsértésével a Szolgáltatónak okozott és a kötbér mértékét meghaladó vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésére vonatkozó kötelezettsége alól.

6.Felek rögzítik, hogy a szerződés VI.4. pontjában foglaltak szerinti megszüntetésére az ott leírt rendelkezések irányadóak.

7.Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a határozott idejű jogviszony ideje alatt a Szolgáltató a jogutód nélküli megszűnését/átalakulását határozza el, avagy a Szolgáltató bármilyen oknál fogva megszűnik, úgy a jelen szerződésből eredő és a Szolgáltatót terhelő kötelezettségeket a Szolgáltató jogosult harmadik személyre engedményezni. Előfizető kijelenti, hogy ezen esetben a szolgáltatás teljesítését az engedményestől szerződésszerű teljesítésnek fogadja el.

X. Vegyes rendelkezések

1.Szerződő felek jelen jogviszonyból eredő jogvitájukat megkísérlik peren kívül rendezni, amennyiben az eredményre nem vezetne, úgy a pertárgy értékétől függően a Siklósi Járásbíróság illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

2.Felek megállapodnak abban, hogy minden, jelen szerződésükkel kapcsolatos jognyilatkozatuk postai úton megküldött ajánlott levél vagy elektronikus levél (email) formájában közölhető. A jognyilatkozatot a másik féllel közöltnek kell tekinteni az alábbiak szerint:
– ajánlott, tértivevényes küldeményként, futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában;
– elektronikus levél esetén az elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában (activity vagy delivery report)
Felek megállapodnak, hogy csak az általuk megadott címekre és email elérhetőségekre igazoltan eljuttatott értesítések bírnak joghatással a felek közötti jogviszonyban.

3.Jelen szerződésben nem szabályozott esetekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv és vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

-Hatályos 2023.06.25.-től

AKTUÁLIS PRÉMIUM CSOPORT AJÁNLATUNK

Prémium csoportok

Előfizetés

Megéri velünk hosszútávon tervezned! A forradalmian új tippszűrési rendszerünknek köszönhetően tőlünk valóban a lehető legprecízebb sportesemény előrejelzéseket kapod! Ráadásul minél tovább veszed igénybe a Prémium szolgáltatásunkat annál nagyobb kedvezményben részesülsz! Egy 135 napos rendelés esetén akár egy komplett bankroll maradhat a zsebedben! Sportfogadási tippek szakértőktől! Legyél hatékony és spórolj velünk!


Kettő Prémium csoport vásárlása esetén, 15% kedvezményt biztosítunk!

Három vagy több Prémium csoport vásárlása esetén, 25% kedvezményt biztosítunk!

PÉNZMÁGNES EXTRA
PRÉMIUM CSOMAG
24.990 Ft-tól
 • 45 - 90 - 135 napos tagság!
 • Hatalmas potenciál!
 • Naponta 5-10 tipp!
 • Kizárólag Asztalitenisz tippek!
 • Garantáltan játszható papíron!
ACE
PRÉMIUM CSOMAG
24.990 Ft-tól
 • A megfelelő alap, amire építhetsz!
 • Naponta 3-6 tenisz tipp!
 • Szilárd megbízható Prémium tippek!
 • Egyedi tippszűrési rendszer!
 • Merőben új sportfogadási stratégia!
TIME-OUT
PRÉMIUM CSOMAG
24.990 Ft-tól
 • 45 - 90 - 135 napos tagság!
 • Szelvény ötlet!
 • Naponta 2-4 tipp!
 • Foci és asztalitenisz!
 • Garantáltan játszható papíron!
PÉNZMÁGNES
PRÉMIUM CSOMAG
24.990 Ft-tól
 • 45 - 90 - 135 napos tagság!
 • Hatalmas potenciál!
 • Naponta 5-10 tipp!
 • Kizárólag Asztalitenisz tippek!
 • Egyedi tippszűrési rendszer!
BLUE CHIP
PRÉMIUM CSOMAG
24.990 Ft-tól
 • 45 - 90 - 135 napos tagság!
 • Naponta 3-8 tipp!
 • Mérsékelt kockázat vállalás!
 • Nyereség orientáció!
 • Szilárd megbízható fogadási tippek!
BÁZIS
PRÉMIUM CSOMAG
24.990 Ft-tól
 • 45 - 90 - 135 napos tagság!
 • A megfelelő alap, amire építhetsz!
 • Naponta 6-8 tipp!
 • Szilárd megbízható fogadási tippek!
 • Egyedi tippszűrési rendszer!
BIG BOSS
PRÉMIUM CSOMAG
24.990 Ft-tól
 • Nagyfőnök tippek!
 • Naponta 5-10 tipp!
 • Rekord nyeremények a célkeresztben!
 • Nyereség orientáció!
 • 2.00 - 25.00 közötti oddsok!
INDEX
PRÉMIUM CSOMAG
24.990 Ft-tól
 • 45 - 90 - 135 napos tagság!
 • Hatékonysági biztosíték!
 • Naponta 6 komplett szelvény!
 • Páratlan, specifikus variáció!
 • Akár 6 nyertes szelvény naponta!
KAPCSOLATElérhetőségeink
Keress minket bizalommal!
WEBOLDALFontos információk
A weboldal nem foglalkozik online és tiltott szerencsejáték-szervezéssel és/vagy azokban való részvételre való felhívással sem. Azaz az oldalon nincs sportfogadás, kizárólag tippek adása történik.


Az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk.

IRODÁNKItt találsz minket
Topp-Mix Hungary Információ-technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság

Magyarország

7851 Drávaszabolcs Dráva utca 11.
NE MARADJ LEKövess minket
Ne maradj le a legfrissebb információkról, híreinkről és ingyenes sportfogadási tippjeinkről! Kövess minket közösségi oldalainkon!
KAPCSOLATElérhetőségeink
Keress minket bizalommal!
WEBOLDALFontos információk
A weboldal nem foglalkozik online és tiltott szerencsejáték-szervezéssel és/vagy azokban való részvételre való felhívással sem. Azaz az oldalon nincs sportfogadás, kizárólag tippek adása történik.


Az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk.

IRODÁNKHol találsz minket
https://1x2.hu/wp-content/uploads/2019/08/4e1524fb-img-footer-map-hu.png
NE MARADJ LEKövess minket
Ne maradj le a legfrissebb információkról, híreinkről és ingyenes sportfogadási tippjeinkről! Kövess minket közösségi oldalainkon!

ÁSZF - 1x2.hu - Tippmix tippek

Szerencsejátékban kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt!

A túlzásba vitt szerencsejáték káros, szenvedélybetegség kialakulásához vezethet! Úgy érzed, hogy segítségre van szükséged? Tudj meg többet!

©Topp-Mix Hungary Kft.

ÁSZF - 1x2.hu - Tippmix tippek

Szerencsejátékban kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt!

  A túlzásba vitt szerencsejáték káros, szenvedélybetegség kialakulásához vezethet! Úgy érzed, hogy segítségre van szükséged? Tudj meg többet!

©Topp-Mix Hungary Kft.

0
Kosár
1x2.hu